Over Boetes.nl

Boetes.nl is opgericht met als doel bezoekers te informeren over zaken die te maken hebben met boetes. Dat kunnen nieuws berichten, berichten van andere website, bekeuringstarieven, snelheidscontrolles, verkeersinformatie, en ga zo maar door. De informatie die wij verstreken houden wij breed zo dat voor ieder iets te vinden in op deze website.

Boetes.nl heeft geen commerciële belangen bij deze website. Deze website is slechts bestemd voor het verstrekken van onafhankelijke en betrouwbare informatie. Boetes.nl is nergens aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie. Nieuwsberichten van andere websites zijn copyright van de desbetreffende website en mogen niet worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden. Vraag daarvoor schriftelijk toestemming.

Als je een opmerking, suggestie of aanvulling hebt, horen wij dat graag van jou! De feedback die we van onze bezoekers krijgen helpt ons namelijk om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Inhoud van de website

Boetes.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde berichten, bekeuringstarieven en andere informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen en horen wij graag van je. Boetes.nl alsmede alle andere gerelationeerde instanties zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.