Het kenteken

Wat is het elektronisch kenteken?

Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren van gestolen voertuigen een stuk gemakkelijker maakt.

Elektronische Voertuig Identificatie

Het elektronisch kenteken past binnen de Elektronische Voertuig Identificatie (EVI). Het gaat dan over het internationale EU-EVI project waarin ook Nederland deelneemt. EVI biedt de kans om aan een elektronisch kenteken voertuiggebonden diensten te koppelen. Zo krijgt de overheid meer mogelijkheden voor verkeersmanagement en kunnen private partijen diensten aanbieden als reisinformatie en het traceren van gestolen voertuigen.

Invoering

De invoering van de EVI is rond 2008. Het is de bedoeling op termijn kentekenherkenning te gebruiken voor doeleinden zoals handhaving (handhaving van de Wegenverkeerswet en andere wetten, zoals de wetgeving voor motorrijtuigenbelasting en verkeersovertredingen). Daarom worden de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerde onderzoeken naar kentekenregistratie en automatische kentekenherkenning, uitgevoerd in een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de Centrale administatie / autoheffing, de RDW en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) samenwerken.

Wat is het kentekenregister?

Het kentekenregister is een register waarin gegevens staan van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De RDW beheert het kentekenregister.

Privacybescherming

De RDW verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit het register.

De Belastingdienst en de politie krijgen bijvoorbeeld gegevens, onder meer voor de uitvoering en handhaving van de Wegenverkeerswet en andere wetten die met voertuigen te maken hebben, zoals de belastingwetgeving voor de motorrijtuigenbelasting en de wetgeving met betrekking tot verkeersovertredingen. Daarnaast verstrekt de RDW informatie aan anderen, bijvoorbeeld particulieren.

Voor meer informatie en met vragen over kentekenregistratie kunt u terecht bij de Klantenservice van de RDW.

Wie krijgen gegevens en wie kunnen gegevens opvragen uit het kentekenregister?

De volgende organisaties krijgen de gegevens uit het kentekenregister en kunnen dus over de gegevens beschikken zonder toestemming van de geregistreerde eigenaar/houder:

 • autoriteiten die belast zijn met de uitvoering en handhaving van wettelijke regelingen die betrekking hebben op voertuigen (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de politie);
 • bepaalde categorieën beroepsbeoefenaars die door de minister van Verkeer en Waterstaat zijn aangewezen (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, advocaten, stichtingen rechtsbijstand);
 • personen of instanties met een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld Centraal Bureau voor de Statistiek, Waarborgfonds, gemeentelijke sociale diensten);
 • de door de minister aangewezen belangenbehartigers voor de automobielbranche.

Sinds 17 mei 2004 hebben gerechtsdeurwaarder inzage in het kentekenregister. De gerechtsdeurwaarders kunnen de gegevens gebruiken om automobilisten die doorrijden na tanken zonder te betalen, te achterhalen en het niet-betaalde geld innen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de regeling gegevensverstrekking kentekenregister aangepast. De RDW stelt de gegevens beschikbaar. Als u niet betaalt na het tanken draait u ook op voor de kosten van de deurwaarder. De branche heeft ook de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie.

Gegevens opvragen

In principe kan iedereen gegevens uit het kentekenregister opvragen. Persoonsgegevens worden - aan anderen dan de organisaties die gegevens krijgen - pas verstrekt als de geregistreerde eigenaar/houder daarvoor toestemming heeft gegeven. Hierop zijn twee uitzonderingen:

Wanneer u gegevens opvraagt over een voertuig waarmee bij een ongeluk schade is toegebracht aan uw voertuig, vraagt de RDW niet vooraf toestemming aan de geregistreerde eigenaar/houder. Of van deze situatie sprake is, moet blijken uit een proces-verbaal van de politie.

Wanneer u gegevens opvraagt over een voertuig dat op naam staat van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of NV, vereniging of stichting), vraagt de RDW niet vooraf toestemming aan de geregistreerde eigenaar/houder.

Commerciële doeleinden

De Stichting RDC mag, als belangenbehartiger voor de automobielbranche, uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken. Wilt u geen commerciële mailing ontvangen, dan kunt u een blokkade laten plaatsen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Klantenservice van de RDW.

Voor meer informatie en met vragen over kentekenregistratie kunt u terecht bij de Klantenservice van de RDW.

Wanneer ben ik verplicht mijn kentekenbewijs te tonen?

Als bestuurder van een motorvoertuig bent u verplicht uw kentekenbewijs op eerste vordering van de politieambtenaar te tonen. Welke bewijzen u als bestuurder van een motorvoertuig verplicht moet tonen vindt u in artikel 160, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

U moet uw originele kentekenbewijs tonen. Het tonen van een kopie van uw kentekenbewijs is niet toegestaan.

Kentekenbewijs later tonen

Bij verkeerscontroles in de gemeente kan het voorkomen dat, nadat uw persoonsgegevens genoteerd zijn, u uw kentekenbewijs op een later tijdstip mag tonen op het politiebureau.

Uit welke delen bestaat een kentekenbewijs en wanneer heb ik deze nodig?

Bent u eigenaar/houder van een gekentekend voertuig (personenauto, bedrijfswagen, motor, aanhangwagen, caravan, oplegger) dan moet u een kentekenbewijs hebben. Als u voor de eerste keer een kentekenbewijs deel I aanvraagt moet u verwijderingsbijdrage betalen.

Het Nederlandse kentekendocument heeft sinds 1 juni 2004 een nieuwe naam. Ook zijn enkele gegevens op de kentekendocumenten toegevoegd. Dit zijn onder andere het aantal zit- en staanplaatsen (dit laatste alleen voor bussen) en de Europese herkenningscodes voor de gegevens die op het kentekenbewijs staan. Het gaat uitsluitend om een naamwijziging en extra gegevens, de functie van het kentekenbewijs is niet veranderd. De verandering is het gevolg van een Europese richtlijn (1999/37). De richtlijn is bedoeld om het vrije verkeer binnen de Europese Unie (EU) te bevorderen. De oude kentekenbewijzen blijven geldig.

Delen

Het Nederlandse kentekenbewijs dat is afgegeven voor 1 juni 2004 bestaat uit drie delen. Het nieuwe bewijs bestaat volgens Europese afspraken formeel uit twee delen (deel I en deel II).

 • Deel I
 • Deel IA - Voertuigbewijs (oude deel I)
 • Deel IB - Tenaamstellingsbewijs (oude deel II)
 • Deel II
 • Overschrijvingsbewijs. Dit overschrijvingsbewijs geldt voor de overschrijving in Nederland en wordt sinds 1 juni 2004 ook gebruikt bij inschrijving in een andere lidstaat binnen de EU.

Wat moet ik doen bij vermissing van mijn kentekenbewijs of kentekenplaten?

Bij vermissing of diefstal van (delen van) uw kentekenbewijs of één of beide kentekenplaten, moet u bij de RDW een vervangend kentekenbewijs aanvragen. Deze vraagt u aan door middel van een speciaal RDW-formulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de grotere postkantoren, via de klantenservice van de RDW, bij de balies van de RDW-kantoren in Veendam en Zoetermeer en het RDW keuringsstation in Den Bosch. Mist u ook het APK-rapport, dan kunt u dit op het aanvraagformulier aankruisen. Na afhandeling van de aanvraag worden het kentekenbewijs en het keuringsrapport afzonderlijk naar u toegezonden.

Vermissing kentekenplaten en kentekenbewijs

Als u zowel uw kentekenplaten als uw kentekenbewijs mist, doet u aangifte van vermissing bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u de tijdelijke kentekenplaten aanschaffen.

Tijdelijke kentekenplaten

Als u uw kentekenplaten mist kunt u - in afwachting van de aanmaak van het vervangende kentekenbewijs en de nieuwe kentekenplaten - rijden met de tijdelijke, witte kentekenplaten met een maandnummer. Deze tijdelijke kentekenplaten kunt u aanschaffen bij de erkende fabrikanten van kentekenplaten. Kentekenplaten kunnen uitsluitend worden aangeschaft na overlegging van het Voertuigbewijs, het Tenaamstelllingsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.

Nieuwe kentekenplaten

Met het nieuwe kentekenbewijs kunt u vervolgens nieuwe kentekenplaten aanschaffen. Kentekenplaten kunnen uitsluitend worden aangeschaft na overlegging van het Voertuigbewijs, het Tenaamstelllingsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.

Duplicaatcode

Op het nieuwe kentekenbewijs wordt een duplicaatcode vermeld. Dit geeft aan hoeveel eerdere kentekendocumenten bij het kenteken zijn afgegeven. Deze code wordt boven het eerste liggende streepje op de kentekenplaat geplaatst: 1 voor duplicaat 01, 2 voor duplicaat 02, enzovoort.

Welke kentekenplaten zijn verkrijgbaar?

Iedere geregistreerde Nederlandse vrachtwagen, auto of motor heeft een kentekenplaat. De Nederlandse kentekenplaat is geel met een zwart kader en een blauw vlak met hierin het EU-symbool en het NL-teken. Sinds 1 september 2003 is deze kentekenplaat ook verplicht voor aanhangwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg. Aanhangwagens, caravans en ander 'getrokken materieel' die beladen minder wegen dan 751 kg, hebben een witte kentekenplaat.

Kentekenplaat voor personenauto's, bedrijfswagens en aanhangwagens

De kentekenplaat voor deze voertuigen is geel met een zwart kader en een blauw vlak met hierin het EU-symbool en het NL-teken. De afmeting van de kentekenplaat is 52 bij 11 cm. Per voertuig mogen niet meer dan twee kentekenplaten verstrekt worden. De kentekenplaten moeten volledig zichtbaar zijn. Er mogen dus geen koppelingen (trekhaken) of andere zaken het vrije zicht op de kentekenplaat belemmeren.

Motorkentekenplaat

De motorkentekenplaat is geel met een zwart kader en een blauw vlak met hierin het EU-symbool en het NL-teken. De kentekenplaat is 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één kentekenplaat verstrekt.

Witte kentekenplaat

De witte kentekenplaat voor getrokken materieel zoals aanhangwagens, caravans en fietsendragers die beladen minder wegen dan 751 kg heeft geen EU-symbool en NL-teken. Deze kentekenplaat kan onbeperkt worden geleverd. Bij afgifte moet u het kentekenbewijs van het (trekkende) voertuig tonen.

Tijdelijke kentekenplaat

Deze kentekenplaat is uitgevoerd zonder het EU-symbool en het NL-teken en heeft een beperkte geldigheidsduur. Links op de kentekenplaat staat een maandnummer. Tot en met die maand is de kentekenplaat geldig. Deze kentekenplaat is alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten of (een deel van) het kentekenbewijs.

Exportkentekenplaat

Voertuigen die naar het buitenland geëxporteerd worden, moeten witte exportkentekenplaten voeren als ze rijdend over de weg het land verlaten. Bij export neemt de RDW of het exportbedrijf de oude kentekenplaten in.

Handelaarkentekenplaat

De handelaarkentekenplaat (HA-plaat) heeft een lichtgroene ondergrond met zwart kader, zwarte cijfers en letters. Deze kentekenplaat is uitgevoerd zonder het EU-symbool en het NL-teken. In deze kentekenplaat is een keurmerk en een datumstempel ingeslagen.

Taxikentekenplaat

Sinds 1 december 2000 zijn alle voertuigen die worden ingezet voor taxivervoer verplicht de blauwe taxikentekenplaten te voeren. Is het voertuig niet uitgerust met deze platen, dan mag geen taxivervoer met het betreffende voertuig worden verricht.

Blauwe kentekenplaat

De blauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een datum eerste toelating in Nederland voor 1 januari 1978.

Kleine kentekenplaat

De kleine kentekenplaat is uitsluitend bedoeld voor voertuigen met op het kentekenbewijs een vermelding dat de kleine kentekenplaat is toegestaan.

Wanneer worden er nieuwe kentekencombinaties uitgegeven?

Als alle mogelijke kentekencombinaties uit de huidige serie gebruikt zijn, komt er een nieuwe kentekenserie, de zogenaamde sidecode.

De nieuwe kentekens krijgen twee cijfers, gevolgd door drie letters en weer een cijfer (bijvoorbeeld: 12-ABC-3). Wanneer het eerste kenteken uit de nieuwe serie precies van de persen rolt, wordt geheim gehouden. Het onderscheid voor de verschillende voertuigcategorieën, zoals een M voor motoren en een V voor lichte bedrijfsauto's, blijft binnen de nieuwe serie bestaan.

Verboden woorden

Met een combinatie van drie letters is de kans op een woord dat niet echt op een kenteken thuishoort groot. Daarom zijn alle klinkers en de medeklinkers M, W en Q uitgesloten. De M en de W worden alleen gebruikt als categorieaanduiding. Lettercombinaties die een relatie hebben met de oorlog, zoals NSB, worden ook niet uitgegeven. Het samenstellen van een eigen kenteken behoort niet tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de RDW.

Waar kan ik nieuwe kentekenplaten aanschaffen?

Kentekenplaten zijn verkrijgbaar bij de erkende fabrikanten van kentekenplaten. Deze herkent u aan het RDW erkenningschildje. U kunt ook uw garagehouder vragen de kentekenplaten te bestellen. Nieuwe kentekenplaten kunt u uitsluitend aanschaffen na overlegging van een geldig legitimatiebewijs en het originele Voertuig- en Tenaamstellingsbewijs.

Duplicaatcode

Sinds 1 februari 2003 is een duplicaatcode verplicht na vermissing of diefstal van één of beide kentekenplaten of (een deel van) het kentekenbewijs. De duplicaatcode is het cijfer dat doorgaans boven het eerste streepje op de kentekenplaat staat. Als u vanaf 1 februari 2003 een kentekenbewijs of -plaat kwijt bent, moet u een nieuw kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor. Na ontvangst van het nieuwe bewijs met (nieuwe) duplicaatcode, moet u (de voertuigbezitter) ook nieuwe kentekenplaten aanschaffen waarop deze code is ingeslagen.

Wat moet ik doen als ik mijn motorvoertuig verkoop?

Als u uw voertuig (auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg) verkoopt, moet u ervoor zorgen dat het voertuig op naam van de koper wordt gezet. Gebeurt dit niet en blijft het voertuig op uw naam staan, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen. U moet ervoor zorgen dat u bij verkoop een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Alleen met dit document kunt u aantonen dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig bent en dat u dus niet langer aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen.

Verkoop aan een handelaar

Verkoopt u uw voertuig aan een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan kan de overschrijving bij het bedrijf plaatsvinden. Een erkend bedrijf herkent u aan het groen-wit gestreepte schild met het opschrift erkend bedrijf voor afgifte van RDW-vrijwaringsbewijzen'. Voor de overschrijving heeft het bedrijf uw volledige kentekenbewijs nodig (voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs). Na de overschrijving wordt het tenaamstellingsbewijs ongeldig gemaakt. Dit ontvangt u terug samen met het vrijwaringsbewijs, model 3 E 0315. Let erop dat de zogenoemde 'transactiecode' is ingevuld.

Verkoop aan een particulier

Verkoopt u uw voertuig aan een particulier, dan moet de overschrijving van het kenteken plaatsvinden op het postkantoor. De koper moet de overschrijving zelf regelen. Hij heeft hiervoor het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs nodig en zijn eigen identiteitsbewijs. Na de overschrijving ontvangt de koper direct een vrijwaringsbewijs model 3 E 0313. Dit bewijs is voor u (de verkoper) bestemd. Vraag ook het ongeldig gemaakte tenaamstellingsbewijs terug. Belangrijk is dat u een officieel RDW-vrijwaringsbewijs in uw bezit krijgt. Het is uw enige bewijs, dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder bent. Het is verstandig om het voertuigbewijs en het voertuig zelf pas aan de koper over te dragen, wanneer u van hem het vrijwaringsbewijs hebt ontvangen.

Legitimeren bij overschrijving

Bij overschrijving van het kentekenbewijs op het postkantoor kunt u zich legitimeren met een origineel:

 • geldig Nederlands rijbewijs;
 • geldig Nederlands paspoort en een recent afschrift van de gegevens uit de 'basisadministratie persoonsgegevens' van uw gemeente (maximaal. 3 maanden oud).

Bij een paspoort of identiteitskaart is een uittreksel nodig om de meest recente adresgegevens van de eigenaar/houder van het kenteken te achterhalen. Bij legitimatie met een rijbewijs is een uittreksel niet nodig. De RDW beheert namelijk zelf het rijbewijsregister en kan via dat register de meest recente adresgegevens achterhalen.

Mag ik een sticker plakken op de kentekenplaat?

U mag geen sticker(s) op de kentekenplaat plakken, omdat er volgens de regelgeving geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan of op de kentekenplaat. De politie kan hiervoor een bekeuring uitschrijven.

Het plakken van stickers op Nederlandse kentekenplaten is volgens de Wegenverkeerswet 1994 verboden.

De geldende boetes voor verkeersovertredingen vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM). De overtredingen zijn ingedeeld per categorie. Als u kiest voor een bepaalde categorie, voert het programma u stap voor stap naar het uiteindelijke boetebedrag.

Wat moet ik doen als ik een motorvoertuig wil kopen?

Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt, moet het kentekenbewijs op uw naam worden gezet. U kunt een kentekenbewijs over laten schrijven op de grotere postkantoren. U moet hiervoor minstens 18 jaar zijn en in Nederland wonen.

Legitimeren bij overschrijving

Bij overschrijving van het kentekenbewijs op het postkantoor kunt u zich legitimeren met een origineel:

 • geldig Nederlands rijbewijs;
 • geldig Nederlands paspoort en een recent afschrift van de gegevens uit de 'basisadministratie persoonsgegevens' van uw gemeente (maximaal. 3 maanden oud).

Bij een paspoort of identiteitskaart is een uittreksel nodig om de meest recente adresgegevens van de eigenaar/houder van het kenteken te achterhalen. Bij legitimatie met een rijbewijs is een uittreksel niet nodig. De RDW beheert namelijk zelf het rijbewijsregister en kan via dat register de meest recente adresgegevens achterhalen.

Als u een auto koopt bij een autobedrijf dat door de RDW is erkend, kan dat bedrijf de overschrijving verzorgen. In andere gevallen moet u dat zelf doen.

Motorvoertuig kopen zonder rijbewijs

U hoeft niet per se een rijbewijs te hebben om een motorvoertuig te kopen, maar dan moet u wel een uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie hebben.

Motorrijtuigenbelasting

Als u een kentekenbewijs van een auto of motorfiets op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U krijgt automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen. Ook daarna worden de rekeningen u automatisch toegestuurd

WA-verzekering

Vanaf de tenaamstelling dient het motorrijtuig WA verzekerd te zijn. Hiervan krijgt u geen bericht. U kunt dit regelen bij uw verzekeringsmaatschappij. Verder moet het voertuig APK goedgekeurd zijn. Let hierop als u een gebruikte auto aanschaft. Vanaf de datum van tenaamstelling bent u hier als geregistreerde eigenaar verantwoordelijk voor.

Kan ik commercieel gebruik van mijn kentekengegevens tegengaan?

U kunt commercieel gebruik van uw kentekengegevens blokkeren door een brief te schrijven aan de RDW, ter attentie van de afdeling voertuigdocumenten en centrale registratie, of het RDC Datacentrum. In de brief geeft u aan dat uw gegevens niet meer gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden.